Начало

Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи и допълни дейностите на ЧРЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Основните цели на организацията включват:

  • Хармонизиране на енергийното законодателство на страните от Черноморския регион, и най-вече на България, със законодателството на ЕС;
  • Насърчаване оползотворяването на енергията от възобновяеми източници;
  • Сигурност на енергийните доставки;
  • Енергийна ефективност и рационално използване на енергия;
  • Поддържане на контакти, обмяна на опит и разпространение на информация, в областта на енергетиката.

Капацитетът на ЧИЕЦ се основава на високата експертност на човешките ресурси, както и на значителния опит, придобит чрез двадесетгодишното участие на ЧРЕЦ в множество проекти, финансирани от различни институции и програми.