Проекти
Актуално
Последни проекти
Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз (EU-MERCI)
Заглавие: Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз (EU-MERCI)
Финансираща институция: Европейска комисия, Програма "Хоризонт 2020"
Продължителност: 1 февруари 2016 г. - 31 януари 2018 г.
Описание:

Проектът EU-MERCI си е поставил за цел да повиши енергийната ефективност в индустрията като използва и разшири възможностите на схемите за задълженията за енергийна ефективност и/или алтернативните мерки, наложени на страните – членки на ЕС от Директива 2012/27/ЕО и по-конкретно, определени в чл. 7 „Схеми на задължения за енергийна ефективност”.

Това ще се постигне чрез преглед и анализ на хиляди изпълнени проекти, свързани с прилагането на схеми за енергийна ефективност в европейските страни, и определянето на най-добрите примери от практиката. В резултат ще бъдат предложени примерни проекти, общи процедури и методи за оценка и показване на постигнатите енергийни спестявания, както и средства, с помощта на които промишлените предприятия ще могат ефективно да внедряват мерки за енергийна ефективност в производствените процеси и да отчитат технически и икономически спестяванията, да прилагат схемите за задълженията и/или алтернативните мерки, приети в съответната държава членка.

EU-MERCI ще помогне на промишлените компании, които желаят да подобрят енергийната си ефективност, да преодолеят срещаните пречки, да увеличат техническите и икономическите си ползи, да облекчат подготовката на искания за достъп до различни стимули. Целта е да се намерят отговори на такива въпроси като:

Кои са най-ефективните дейности за повишаване на енергийната ефективност в конкретен процес или промишлен сектор? Как точно да се изпълнят? Кои са най-подходящите технологии? Какви икономии може да се постигнат с всяка конкретна дейност? Как да се измерят, проследят и отчетат спестяванията? Какви са разходите за тези дейности?

Проектът EU-MERCI ще предостави препоръки също и на работещите в областта на енергийната политика институции/лица как да оценяват ефективността и прозрачността на механизмите, и чрез подходящи информационни кампании ще демонстрира възможностите, които предлагат подобренията в технологиите и ефективността.

Целият процес ще бъде свързан и с предаването на опит от държавите, които вече успешно прилагат схемите за енергийна ефективност на страните, в които тези процеси тепърва започват.

Партньори:

RSE Spa, Италия (Координатор); JIN, Холандия; CRES, Гърция; KAPE, Полша; AEA, Австрия; FIRE, Италия; Carbon Trust, Великобритания; BSERC, България; APE, Словения; SPES GEIE, Италия и ЕС; ENERO, Румъния