Проекти
Актуално
Черноморският изследователски енергиен център органи...
Последни проекти
Проекти
Пазарът на енергийно-ефективни услуги предлага многобройни възможности за изпълнение на проекти, но инвеститорите и финансиращите институции се въздържат да влагат средства, поради липса на доверие в тези услуги. До голяма степен това се дължи на недостатъчната информац...
Проектът "Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа" (SHAPE-ENERGY) представлява нова европейска платформа за социални и хуманитарни науки, имащи отношение към енергетиката. До момента социалните и хуманитарните науки са и...
Проектът EU-MERCI си е поставил за цел да повиши енергийната ефективност в индустрията като използва и разшири възможностите на схемите за задълженията за енергийна ефективност и/или алтернативните мерки, наложени на страните – членки на ЕС от Директива 2012/27/ЕО и по-конкретн...
Преходът към нисковъглеродна икономика трябва да постигне няколко цели: конкурентоспособност, опазване на околната среда, създаване на качествени работни места и социално благополучие. Ето защо създателите на политиката и останалите заинтересовани страни се нуждаят о...
Проектът HERON си е поставил амбициозната задача да съдейства на властите на всички нива за разработването и контролирането на политиките в областта на енергийната ефективност в транспортния и сградния сектори, чрез иновативен социално-икономически анализ, който ще обхван...
Договорите с гарантиран резултат (ДГР) се приемат положително, но тяхното изпълнение може да е сложно и продължително. Причината е в регламентите на законите за възлагане на обществени поръчки и дългосрочните и сложни договори, които пречат на широкото разпространение на ...